Algemene voorwaarden van den Berg reizen en events

De heer D.P. van den Berg h.o.d.n. van den Berg reizen en events is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68164580 en is gevestigd aan Vrouw Rijssensloot 27, 2614 MA te Delft.

Artikel 1  Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door van den Berg reizen en events.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Diensten: de Diensten van van den Berg reizen en events zijn het geven van workshops,trainingen en coaching alsmede het organiseren van natuurevenementen en natuurbeleving.
 6. Evenement: het Evenement dat door van den Berg reizen en events wordt georganiseerd of ten behoeve van de Opdrachtgever wordt georganiseerd.
 7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die van den Berg reizen en events heeft aangesteld, projecten aan van den Berg reizen en events heeft verleend voor Diensten die door van den Berg reizen en events worden uitgevoerd, of waaraan van den Berg reizen en events een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en van den Berg reizen en events, alsmede voorstellen van van den Berg reizen en events voor Diensten die door van den Berg reizen en events aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door van den Berg reizen en events waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 9. Van den Berg reizen en events: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

Artikel 2   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van van den Berg reizen en events, elke Overeenkomst tussen van den Berg reizen en events en Opdrachtgever en op elke dienst die door van den Berg reizen en events wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal van den Berg reizen en events aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met van den Berg reizen en events is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval van den Berg reizen en events niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3   Het Aanbod

 1. Alle door van den Berg reizen en events gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. van den Berg reizen en events is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft van den Berg reizen en events het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor van den Berg reizen en events gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van van den Berg reizen en events zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van van den Berg reizen en events heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan van den Berg reizen en events te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. van den Berg reizen en events is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 4. Elke Overeenkomst die met van den Berg reizen en events wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan van den Berg reizen en events wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met van den Berg reizen en events is verbonden.
 5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij van den Berg reizen en events met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die van den Berg reizen en events van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als van den Berg reizen en events kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover van den Berg reizen en events ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van van den Berg reizen en events tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van van den Berg reizen en events is hierbij leidend.
 6. Zowel Opdrachtgever als van den Berg reizen en events kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is van den Berg reizen en events nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 7. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de volgende kosten in rekening gebracht. Ingeval van annulering tot drie weken voor de aanvangsdatum wordt 25% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot twee weken tot de aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag gerekend, en tot een week voor de aanvangsdatum wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht. van den Berg reizen en events is te allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening

 1. van den Berg reizen en events zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. van den Berg reizen en events staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan van den Berg reizen en events de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door van den Berg reizen en events aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. van den Berg reizen en events heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is van den Berg reizen en events niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor van den Berg reizen en events, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Partijen maken duidelijke afspraken over communicatie. Van den Berg reizen en events is hierin leidend en geeft richtlijnen aan die door Opdrachtgever opgevolgd dienen te worden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot reactietermijnen, een contactpersoon waarmee van den Berg reizen en events kan communiceren, contactmomenten en meer. Indien Opdrachtgever enig contactmoment met van den Berg reizen en events niet bijwoont, komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor risico van Opdrachtgever.
 6. Partijen dienen duidelijke afspraken te maken over eventuele calamiteiten en veiligheid. van den Berg reizen en events is hierin leidend en geeft de richtlijnen aan die door Opdrachtgever opgevolgd dienen te worden. Opdrachtgever vrijwaart van den Berg reizen en events voor alle door haar geleden schade en gevolgschade indien Opdrachtgever, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden tijdens het Evenement gemaakte (veiligheids)afspraken niet nakomen.
 7. van den Berg reizen en events is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 8. Communicatie met door van den Berg reizen en events ingeschakelde derden loopt uitsluitend via van den Berg reizen en events, tenzij anders overeengekomen.
 9. Indien en voor zover er door derden zaken worden geleverd, geschiedt zulks uitsluitend onder de reikwijdte van de Overeenkomst tussen deze derde en Opdrachtgever, conform de voorwaarden van deze derde. Indien en voor zover daarbij enige garantie is verstrekt, is deze garantie slechts jegens deze derde afdwingbaar.
 10. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt van den Berg reizen en events Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 11. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is van den Berg reizen en events aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door van den Berg reizen en events of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft van den Berg reizen en events recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7   Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door van den Berg reizen en events verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat van den Berg reizen en events niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. van den Berg reizen en events is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is van den Berg reizen en events verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door van den Berg reizen en events voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. van den Berg reizen en events kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is van den Berg reizen en events gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan van den Berg reizen en events.
 4. Opdrachtgever dient gedurende het Evenement zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. Indien en voor zover van toepassing dient Opdrachtgever zich in dit verband te houden aan de door van den Berg reizen en events gedane aanwijzingen en instructies.
 5. Opdrachtgever is verplicht zich te allen tijde aan de veiligheidsvoorschriften te houden en de instructies van de derde die feitelijk het evenement verzorgt of het evenement op locatie uitvoert.
 6. Minderjarigen dienen te allen tijde worden begeleid door een meerderjarige, al dan niet zijnde de ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger. De meerderjarige is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gedrag van de minderjarige en voor het toezien op de naleving van de gedragsregels.
 7. Ingeval van het niet naleven van de (gedrags)regels en/of wangedrag van Opdrachtgever (en/of de minderjarige), is van den Berg reizen en events gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen en de desbetreffende Opdrachtgever de toegang tot het Evenement te ontzeggen en/of te verweijden van het terrein.
 8. Opdrachtgever verleent van den Berg reizen en events toestemming de door haar verstrekte gegevens, waaronder verstaan maar niet beperkt tot haar logo en merknamen te gebruiken ten behoeve van de promotie van de Diensten.
 9. De Diensten kunnen plaatsvinden op een externe locatie en lichamelijke inspanning van Opdrachtgever vereisen. Opdrachtgever dient zich te allen tijde strikt te houden aan de regels, voorschriften en aanwijzingen die door van den Berg reizen en events worden verstrekt. Alle gevolgen voor het handelen in strijd met voornoemde regels, voorschriften en/of aanwijzingen komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 10. Opdrachtgever is verplicht van den Berg reizen en events van tevoren op de hoogte te stellen van eventuele medische problemen of situaties die een rol kunnen spelen bij (een beperkte) deelname aan een groepscoaching of -training. Bij gebreke van voornoemde melding komen de gevolgen daarvan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 8   Adviezen

 1. van den Berg reizen en events kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal van den Berg reizen en events de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door van den Berg reizen en events verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

Artikel 9   Workshops en/of Training

1.Indien hiertoe opdracht is gegeven kan van den Berg reizen en events workshops verzorgen voor Opdrachtgever en diens medewerkers.

 1. De workshop vindt plaats op locatie van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locatie van van den Berg reizen en events. Indien de workshop plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de workshop vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een workshop niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. van den Berg reizen en events is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de workshop.
 2. De inhoud van de door van den Berg reizen en events aangeboden workshop en de gedurende de workshop verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal van den Berg reizen en events de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De workshop wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
 3. Opdrachtgever zal van den Berg reizen en events schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de workshop alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 4. van den Berg reizen en events is gerechtigd de workshop te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van van den Berg reizen en events om de workshop te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan de workshop. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is van den Berg reizen en events gerechtigd de workshop in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever worden overlegd.

Artikel 10   Individuele coaching

 1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan van den Berg reizen en events individuele coaching verzorgen voor Opdrachtgever.
 2. De coachingsessie vindt plaats op locatie van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locatie van van den Berg reizen en events. Indien de coachingsessie plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een coachingsessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. van den Berg reizen en events is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de coachingsessie.
 3. De inhoud van de door van den Berg reizen en events aangeboden coachingsessie en de gedurende de coachingsessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal van den Berg reizen en events de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingsessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever zal van den Berg reizen en events schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingsessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 11   Groepscoaching en-training

 1. Indien overeengekomen, vindt de Dienst plaats in groepsverband. Dit groepsverband kan in de vorm zijn van losse individuen als een groepstraining voor werknemers van Opdrachtgever.
 2. De Dienst vindt plaats op locatie van van den Berg reizen en events, dan wel op een nader door van den Berg reizen en events te bepalen locatie, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Indien de Dienst plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever dient Opdrachtgever zorg te dragen om de gevraagde faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen aan van den Berg reizen en events. Indien een Dienst niet kan plaatsvinden omdat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen de gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 4. van den Berg reizen en events is gerechtigd om instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en de daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de Dienst.
 5. De inhoud van de aangeboden Diensten is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal van den Berg reizen en events de op haar rustende zorgplichten in acht nemen.
 6. Indien de Dienst een groepstraining betreft op verzoek van Opdrachtgever, zal van den Berg reizen en events bij de inhoud van haar Dienst zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van Opdrachtgever, alsmede de behoeften van de betreffende Deelnemers.
 7. Indien de Dienst een groep betreft bestaande uit individuen, wordt de Dienst zoveel mogelijk uitgevoerd naar het programma van van den Berg reizen en events, waarbij tevens aandacht besteed wordt aan de persoonlijke wensen van de Deelnemers indien mogelijk.

Artikel 12   Deelname aan de groepscoaching en -training

 1. Opdrachtgever dient zichzelf en/of andere Deelnemers tijdig aan te melden voor de Dienst. Hierbij dienen de Deelnemers eventueel te voldoen aan gestelde voorwaarden van van den Berg reizen en events. Dit zal duidelijk in het Aanbod vermeld zijn indien van toepassing.
 2. Indien er te weinig aanmeldingen zijn voor de groepscoaching, is van den Berg reizen en events gerechtigd om de Dienst te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Het staat uitsluitend ter oordeel van van den Berg reizen en events om de Dienst te verplaatsen. Indien de Deelnemer of het voor de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf niet mogelijk is om deel te nemen op de nieuwe datum, heeft Opdrachtgever recht op restitutie van eventuele betaalde gelden. Indien mogelijk zullen partijen in overleg treden om de nieuwe datum vast te stellen.
 3. Indien Opdrachtgever, of een Deelnemer besluit om gedurende de groepscoaching of -training te stoppen, heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
 4. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in de voorgaande leden, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 5. van den Berg reizen en events spant zich in om de Dienst binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar verlangd kan worden.
 6. De Diensten kunnen plaatsvinden op een externe locatie en lichamelijke inspanning van Opdrachtgever vereisen. Opdrachtgever dient zich te allen tijde strikt te houden aan de regels, voorschriften en aanwijzingen die door van den Berg reizen en events worden verstrekt. Alle gevolgen voor het handelen in strijd met voornoemde regels, voorschriften en/of aanwijzingen komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever is verplicht van den Berg reizen en events van tevoren op de hoogte te stellen van eventuele medische problemen of situaties die een rol kunnen spelen bij (een beperkte) deelname aan een groepscoaching of -training. Bij gebreke van voornoemde melding komen de gevolgen daarvan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 Artikel 13   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgeverte komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. van den Berg reizen en events is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van van den Berg reizen en events, van den Berg reizen en events een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 14   Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. van den Berg reizen en events voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door van den Berg reizen en events haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen komen overeen dat Opdrachtgever zijnde een Bedrijf een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Partijen komen overeen dat Opdrachtgever zijnde een Consument het overeengekomen bedrag volledig vooruit dient te betalen alvorens aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. van den Berg reizen en events is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van van den Berg reizen en events.
 10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 11. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt van den Berg reizen gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto- garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

  Bij elk (reis)aanbod van van den Berg reizen wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

  Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan van den Berg reizen, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van van den Berg reizen niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Artikel 15   Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal van den Berg reizen en events zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien van den Berg reizen en events meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 16   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging                 

 1. van den Berg reizen en events gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal van den Berg reizen en events de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van van den Berg reizen en events verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever van den Berg reizen en events tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien van den Berg reizen en events op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 17   Opschorting en ontbinding

 1. van den Berg reizen en events heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor van den Berg reizen en events gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. van den Berg reizen en events is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. van den Berg reizen en events is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om van den Berg reizen en events te vergoeden voor elk financieel verlies dat van den Berg reizen en events lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 18   Overmacht

 1. van den Berg reizen en events is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van van den Berg reizen en events wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van van den Berg reizen en events, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan van den Berg reizen en events zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van (werknemers van) van den Berg reizen en events of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) weersomstandigheden (viii) brand (ix) overige situaties die naar het oordeel van van den Berg reizen en events buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. van den Berg reizen en events is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 19   Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van van den Berg reizen en events alleen geacht te bestaan indien van den Berg reizen en events dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van van den Berg reizen en events, is van den Berg reizen en events uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever van den Berg reizen en events binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en van den Berg reizen en events deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat van den Berg reizen en events in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door van den Berg reizen en events leidt tot aansprakelijkheid van van den Berg reizen en events, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens van den Berg reizen en events. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. van den Berg reizen en events is niet aansprakelijk voor schade aan goederen en/of zaken van Opdrachtgever.
 5. van den Berg reizen en events sluit zijn aansprakelijkheid uit voor verlies van zaken en/of andere eigendommen van Opdrachtgever en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid.
 6. van den Berg reizen en events sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. van den Berg reizen en events is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 7. van den Berg reizen en events is slechts aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Opdrachtgever toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van van den Berg reizen en events, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het van den Berg reizen en events verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van van den Berg reizen en events wordt onder meer uitgesloten voor:
 • schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door van den Berg reizen en events ingeschakelde personen ten behoeve van het Evenement en/of andere Diensten en de door deze derden ingeschakelde personen;
 • schade ten gevolge van het niet opvolgen van door van den Berg reizen en events en/of door derden gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
 • (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het Evenement;
 • schade op enigerlei wijze veroorzaakt door een andere deelnemer en;
 • schade ten gevolge van verlies, schade en/of diefstal van zaken c.q. eigendommen van Opdrachtgever.
 1. Opdrachtgever vrijwaart van den Berg reizen en events voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door van den Berg reizen en events geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van van den Berg reizen en events.
 2. Enige door van den Berg reizen en events opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van van den Berg reizen en events.
 3. De inhoud van het opgeleverde advies van van den Berg reizen en events is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van van den Berg reizen en events opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van van den Berg reizen en events. van den Berg reizen en events is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 4. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is van den Berg reizen en events nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in van den Berg reizen en events haar eigen advies.
 5. van den Berg reizen en events staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens van den Berg reizen en events verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 6. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van van den Berg reizen en events vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij van den Berg reizen en events binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van van den Berg reizen en events.

Artikel 20   Geheimhouding

 1. van den Berg reizen en events en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan van den Berg reizen en events bekend gemaakt is en/of op andere wijze door van den Berg reizen en events is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door van den Berg reizen en events opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, presentaties, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht van den Berg reizen en events steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien van den Berg reizen en events op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en van den Berg reizen en events zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is van den Berg reizen en events niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door van den Berg reizen en events aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van van den Berg reizen en events vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal van den Berg reizen en events vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van van den Berg reizen en events is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen van den Berg reizen en events en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 21   Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van van den Berg reizen en events waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, presentaties, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij van den Berg reizen en events en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van van den Berg reizen en events worden overgedragen aan Opdrachtgever, is van den Berg reizen en events gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van van den Berg reizen en events rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van van den Berg reizen en events. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door van den Berg reizen en events opgeleverde zaken, dient van den Berg reizen en events expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van van den Berg reizen en events rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
 6. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van van den Berg reizen en events, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro en een boete van € 100,- euro voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 22   Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan van den Berg reizen en events verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan van den Berg reizen en events zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart van den Berg reizen en events van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart van den Berg reizen en events voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart van den Berg reizen en events voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan van den Berg reizen en events verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 23   Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van van den Berg reizen en events of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@vandenbergreizenenevents.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil van den Berg reizen en events de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. van den Berg reizen en events zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 24   Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen van den Berg reizen en events en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. van den Berg reizen en events heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen van den Berg reizen en events en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag, locatie Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
Artikel 25    Verhuur 
Veiligheid wordt bij van den Berg reizen en events hoog in het vaandel gedragen. We zorgen ervoor dat alle deelnemers over het juiste materiaal beschikken om deel te nemen aan onze activiteiten en op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften. Voor watergebonden activiteiten draagt iedere deelnemer een zwemvest en indien nodig een helm. Voor de activiteiten kan materiaal gehuurd worden. Deelnemen met eigen materiaal is mogelijk maar op eigen risico.
 
Voor alle vormen van huur van materiaal gelden volgende regels:
 1. van den Berg reizen en events is niet verantwoordelijk voor materiële of lichamelijke schade berokkend aan derden door het gebruik van gehuurd materiaal.
 2. Gehuurd materiaal moet gebruikt worden waarvoor het dient. Foutief gebruik is niet toegelaten. De gebruiker moet zich houden aan de veiligheidsvoorschriften die bij de gehuurde materialen horen en meegegeven worden door van den Berg reizen en events.
 3. Gehuurde materialen worden in dezelfde staat teruggebracht als dat ze gehuurd zijn. Dit betekent droog, schoon en met alle onderdelen.
 4. In geval van beschadiging of niet terug brengen in oorspronkelijke staat wordt een bedrag van de waarborg afgehouden dat de schade compenseert.
 5. De huurprijzen op de website zijn een indicatie. De exacte prijzen worden meegedeeld bij reservatie.
 6. De waarborg wordt voor het ophalen/leveren van het materiaal betaald, cash of via overschrijving. Zonder waarborg wordt er geen materiaal verhuurd. De waarborg wordt volledig terugbetaald op voorwaarde dat er geen schade is aan het verhuurde materiaal. Als dit wel het geval is, wordt een bedrag overeenkomstig met de toegediende schade afgehouden. De waarborg wordt teruggegeven bij ontvangst van het materiaal of binnen de zeven dagen teruggestort.

Schade of verlies aan packrafts zal als volgt worden aangerekend:

 • Klein gaatje (diameter < 1cm)  €30
 • Groot gaatje (diameter > 1cm ): €50
 • Snede (min. 2cm, anders hersteltarief gaatje): €100
 • Schade of verlies aan zitje, rugsteun of spatzeil:  €40

Bij totaal verlies van materiaal – uitgaande van helft aankoop waarde van de officiële verkoopsprijzen: Nortik Packraft (€900), peddel (€40), zwemsvest (€30), opblaaszak (€20), droogzak (15), rugzak (€80). 

Delft, 30 september 2022